ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

   
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและผลงานการตีพิมพ์
    เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิจัยของบุคคลากรของวิทยาลัยปี 2556
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
โครงการ การศึกษาและพัฒนากฎหมายการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,2556
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำเนินการ
--ไม่มี--
ปี 2554
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
การประเมินโอกาสการเกิดภาวะดินเหลวเชิงพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีจากรอยเลื่อนมีพลังในอ่าวไทย,2554
ทุนวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2554
ดำเนินการ
--ไม่มี--
ปี 2553
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น,การศึกษาเพื่อจัดทำแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน "สาขาเทคโนโลยีพลังน้ำขนาดเล็ก",2553
JGSEE, สวทน
แล้วเสร็จ
ปี 2552
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
ผลกระทบของคลื่นแผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของท่าเรือแหลมฉบัง,2552
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2552
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
2.
การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกระแสลมในทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก,2552
ทุนวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2552
ดำเนินการ
--ไม่มี--
3.
การศึกษากลไกการเกิด Localization ในดินทรายโดยการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของคลื่นแรงเฉือน,2552
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ดำเนินการ
--ไม่มี--
ปี 2549
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
การประมาณค่าตัวแปรการสั่นสะเทือนเพื่อใช้ในการออกแบบเขื่อน Hutgyi ประเทศพม่า,2549
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
2.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์,จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,สมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์,ฐานะ รัฐรัตน์,มนทกานต์ วิสุทธิแพทย์,กณิกนันท์ ศรีสวัสดิ์,สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ ,โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างสถานแสดงนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม และหอคอย จังหวัดระยอง (A Feasibility Study on Investment of Constructing A Rayong Industry Park & Tower),2549
จังหวัดระยอง
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
ปี 2010
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
Cherdvong Saengsupavanich,Supit Umnuay, Wanlee Nuanmusig,Oil spill response and prediction system,2010
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
2.
Cherdvong Saengsupavanich,Sakaradhorn Boontaveeyuwat,A feasibility study of a steel hub development in Thailand,2010
United Thai Shipping Corpo.
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
ปี 2556
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
โครงการ ยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๖, 2556
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
ปี 2555
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
อรวรรณ โมกขะเวส,นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์,ประชากร แก้วเขียว,สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ,แผนงานวิจัยการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำด้วยระบบเรือลำเอียง ในโครงการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ด้านการเดินเรือ และการกำหนดรูปแบบเรือลำเลียง การขนถ่ายสินค้าและเรือลากจูง ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก, Enhancing potential of Inland Waterway Transport using barge system, The study of problems, obstacles and problem-solving concepts for navigation and setting model on barge, cargo handling and tugboat in Chao Phraya river and Pharsak river, 2012., 2555
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
2.
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, ดิเรก ประทุมทอง, สุพจน์ รุ่งเจริญ, พัทธนันท์ ปลอดภัย, สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, การดำเนินการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ, Enhancing Inland Transport Service Provider towards Quality Service, Department of Business Development, Ministry of Commerce, 2012, 2555
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
ปี 2554
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์,จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, ดิเรก ประทุมทอง, สุพจน์ รุ่งเจริญ, ณัฐพร ประเสริฐสรรค์, อัญชลี ไชยเนตร, กุลวีร์ จิตรบรรพต, พัทธนันท์ ปลอดภัย, สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล ปี 2554, Enhancing Logistics Service Provider towards International Organization Standard ISO 9001: 2008, Department of Business Development, Ministry of Commerce, 2011 , 2554
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
ปี 2551
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ,วิรัช คารวะพิทยากุล,โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา สหกิจศึกษา, The Research of studying and instruction improvement project for Co-operative Education, 2008., 2551
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
ปี 2550
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์,จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ,โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสมาคมสโมสรนักลงทุน ประจำปี 2550, The survey of user's satisfaction in using the Investor Club Association, 2007. , 2550
สมาคมสโมสรนักลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
2.
ปิยะนันท์ แก้วมณี, ประจักร เจนไธสง,สราวุธ ลักษณะโต, สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ,โครงการศึกษาการซ่อมบำรุงและการแก้ปัญหาเครื่องเรดาห์เดินเรือจำลอง, Utilisation of The Radar Simulator and Manual Editorial, 2007., 2550
วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--
ปี 2549
งานวิจัย
แหล่งทุน
การดำเนินงาน
ไฟล์
1.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, สมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์, ฐานะ รัฐรัตน์, มนทกานต์ วิสุทธิแพทย์, กณิกนันท์ ศรีสวัสดิ์, สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ , โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างสถานแสดงนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม และหอคอยจังหวัดระยอง, A Feasibility Study on Investment of Constructing A Rayong Industry Park & Tower, 2006., 2549
จังหวัดระยอง
แล้วเสร็จ
--ไม่มี--

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2606-7 แฟกซ์ 0-3835-2607