ประกาศ!! สำหรับนิสิตชั้นปี 1 รหัส 57
 • นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 57 ) ประสงค์ที่จะกู้ยืม ระบบ กรอ ประจำปีการศึกษา 2557
 • กำหนดการขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อจากมัธยมและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 • กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวให้ครบ โดยนำมาในวันที่ 3 ส.ค. 57 ด้วย และขอให้ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 1 - 7 ส.ค. 57
 • สำหรับนิสิตที่ยังไม่มีชุดนิสิตม.เกษตรศาสตร์ เลยไม่สามารถถ่ายรูปหน้าตรงได้ วิทยาลัยฯจะมีบริการถ่ายรูปให้ในวันที่ 4 ส.ค.57 ที่ค่ายพักแรม โดยมีค่าถ่ายรูป 120 บาท
 • ในวันมอบตัว 7 ส.ค. 57 ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเดินทางมา แต่ขอให้ผู้ปกครองเซ็นเอกสารและเตรียมเอกสารให้นิสิตให้ครบตามแฟ้มเขียวที่แจกให้ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา
 • ประกาศ!! กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติทุกสาขา วันที่ 3-13 สิงหาคม 2557 (ปรับปรุง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
  ประกาศ!! กำหนดการปฏิทินกิจกรรม / การรับมอบตัวนิสิตใหม่ / รายละเอียดโครงการปฐมนิเทศ / หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประกาศ ณ 19 ธ.ค.. 56)
  ที่อยู่ สำหรับส่งเอกสาร
    คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  e-mail : imc.siracha@gmail.com